Trang chủ » » Khuôn đúc  • Khuôn đúc nói chung

  • 铸造模具
  • 鑄造模具
  • Zhùzào mújù
  • -----
  • Khuôn đúc rót
  • 浇造模具
  • 澆造模具
  • Jiāo zào mújù0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến