Trang chủ » » Trò Bi lắc


 

Hình từ internet

1- 桌式足球

Zhuō shì zúqiú

2- 桌上足球

Zhuō shàng zúqiú

3- 手足球

Shǒu zúqiú


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu V-T; Trách nhiệm chung

Hỗ trợ trực tuyến