Trang chủ » » Che mưa

 • 遮雨
 • Zhē yǔ
 • Chụp che mưa, bọc che mưa
 • 遮雨罩
 • Zhē yǔ zhào

 • Mái che mưa, tấm che mưa
 • 遮雨板
 • Zhē yǔ bǎn

 • Lán trú mưa
 • 遮雨棚
 • Zhē yǔ péng


0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến