Trang chủ » » Hạch toán ngược/Bút toán đảo ngược
  • 转回分录
  • 轉回分錄
  • Zhuǎn huí fēn lù
  • Reversing Entry


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

Lazada


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến