Trang chủ » » Cây huyết rồng (huyết long)
  • 9/03/2019 11:45:00 CH


  • 龙血树
  • 龍血樹
  • Lóng xuè shù
  • Dracaena Cinnabari
      Loại gỗ có dầu, có độ thấu quang, thường chế tác làm đồ trang sức.


  • 004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng


Phân loại từ

Tin tức


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến