Trang chủ » » Trái đất quay xung quanh mặt trời
  • Hình từ Internet

  • 地球围绕着太阳转
  • 地球圍繞著太陽轉
  • Dìqiú wéiràozhe tàiyáng zhuǎn0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến