Trang chủ » » Nhà đầu tư thiên thần
  • 8/23/2019 10:41:00 SA


  • 天使投资人(者)
  • 天使投資人(者)
  • Tiānshǐ tóuzī rén (zhě)
  • Angel investor
  • Được dịch từ tiếng Anh-Một nhà đầu tư thiên thần là một cá nhân giàu có, người cung cấp vốn cho một doanh nghiệp khởi nghiệp, thường là để đổi lấy nợ chuyển đổi hoặc vốn chủ sở hữu. Các nhà đầu tư thiên thần thường hỗ trợ cho các công ty khởi nghiệp tại thời điểm ban đầu và khi hầu hết các nhà đầu tư không sẵn sàng hỗ trợ họ. Wikipedia (tiếng Anh)


Phân loại từ

Tin tức


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến