Trang chủ » » Trợ cấp kinh tế  • 经济补偿
  • 經濟補償
  • Jīngjì bǔcháng
  • *Dùng trong trường hợp bồi thường hợp đồng.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký nhận từ mới qua e-mail

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

Hỗ trợ trực tuyến