Trang chủ » » Trợ cấp kinh tế
  • 7/06/2019 11:02:00 SA  • 经济补偿
  • 經濟補償
  • Jīngjì bǔcháng
  • *Dùng trong trường hợp bồi thường hợp đồng.


Phân loại từ

Tin tức

NỘI DUNG NỔI BẬT

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến