Trang chủ » » Cái trống bỏi
  • Hình từ Internet

  • 手摇鼓
  • 手搖鼓
  • Shǒu yáo gǔ


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu V-T; Trách nhiệm chung

Hỗ trợ trực tuyến