Trang chủ » » Mũ cao bồi


Hình từ internet

  • 牛仔帽
  • Niúzǎi mào
  • Cowboy hat
  • 004 – Dịch câu V-T; Trích: Trách nhiệm chung 


0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến