Trang chủ » » Cạc màn hình  • 显卡
  • 顯卡
  • Xiǎnkǎ

  • Video card; Display card; 
  • Graphics card; Video adapter


0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến