Trang chủ » » Ngọc lưu ly
  • Ngọc lưu ly tự nhiên - Hình từ Internet

  • 青金石
  • Qīng jīnshí
  • Lapis Lazuli


0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến