Trang chủ » » Phản ứng trùng hợp


DOWNLOAD GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ CHỮ PHỒN THỂ


  • 聚合反应
  • 聚合反應
  • Jùhé fǎnyìng
  • Polymerization


0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến