Trang chủ » » Dụng cụ doa


  • Hình từ internet

  • 镗刀
  • 鏜刀
  • Tāng dāo

  • 钻探工具
  • 鑽探工具
  • Zuāntàn gōngjù

  • Boring tool


  • 004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng


0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến