Trang chủ » » Mở mang tầm mắt




  • 开眼界
  • 開眼界
  • Kāi yǎnjiè

  • 长见识
  • 長見識
  • Zhǎng jiànshì


0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung













MỜI THAM GIA GROUP MỞ





Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ










Hỗ trợ trực tuyến