Trang chủ » » Trứng ốp la
  • 荷包蛋
  • Hébāodàn

  • Tiếng Pháp: Oeufs au plat
  • Tiếng Anh: Fried egg

             
            Hình: Internet


0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến