Trang chủ » » Thung lũng
 • 山谷
 • Shāngǔ

 • 溪谷
 • Xī gǔ

 • 峡谷
 • Xiágǔ

 • 谷地
 • Gǔdì

 • 深谷
 • Shēngǔ

 • Valley


0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến