Trang chủ » » Thung lũng
 • 山谷
 • Shāngǔ

 • 溪谷
 • Xī gǔ

 • 峡谷
 • Xiágǔ

 • 谷地
 • Gǔdì

 • 深谷
 • Shēngǔ

 • Valley


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu V-T; Trách nhiệm chung

Hỗ trợ trực tuyến