Trang chủ » » Cơ chế ràng buộc trong cạnh tranh
 • 11/21/2018 10:16:00 SA • 竞争约束机制
 • 競爭約束機制
 • Jìngzhēng yuēshù jīzhì

 • Competition constraint mechanism
 • Mời Bạn trải nghiệm HỌC DỊCH TIẾNG TRUNG ONLINE

  với các câu luyện dịch trong Hợp đồng, văn bản thực tế.

  Làm đúng hay sai chỉ mình Bạn biết,

  không giới hạn không gian và thời gian;

  click và thử dịch câu này ngay nhé!


Phân loại từ

Tin tức

Hướng dẫn ĐĂNG KÝ NHẬN XU


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến