Trang chủ » » Bướng bỉnh
  • 顽固
  • 頑固
  • Wángù

  • 固执
  • 固執
  • Gùzhí 

  • Stubborn0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến