Trang chủ » » Dược động học




  • 药代动力学
  • 藥代動力學
  • Yào dài dònglì xué
  • Pharmacokinetics



0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ





Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

























004-Dịch câu V-T; Trách nhiệm chung

Hỗ trợ trực tuyến