Trang chủ » » Tấm pin mặt trời  •     Hình từ Internet

  • 1- 太阳能组件
  • 太陽能組件
  • Tàiyángnéng zǔjiàn

  • 2- 太阳能电池板
  • 太陽能電池板
  • Tàiyángnéng diànchí bǎn

  • 004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng


0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến