Trang chủ » » Điểm hòa vốn


  • 盈亏平衡点
  • 盈虧平衡點
  • Yíngkuī pínghéng diǎn
  • Break-even point (BEP)0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu V-T; Trách nhiệm chung

Hỗ trợ trực tuyến