Trang chủ » » Hội đồng quản trị
  • 3/02/2022 05:33:00 CH  • Thường viết tắt là: HĐQT

  •  董事会
  • 董事會 
  • Dǒngshìhuì
* Ủy viên HĐQT
董事
Dǒngshì
Phân loại từ

Tin tức


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến