Trang chủ » » Lưu thông
  • 2/09/2022 01:12:00 SA  •  Lưu thông hàng hóa
  • 商品流通
  • Shāngpǐn liútōng
  • Lưu thông = Không bị cản trở (Giao thông)
  • 通畅
  • 通暢 
  • TōngchàngPhân loại từ

Tin tức


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến