Trang chủ » » Khản tiếng


  •  
  • 音哑
  • 音啞 
  • Yīn yǎ

  • Khản tiếng mất tiếng, mất giọng
  • 音哑失音
  • 音啞失音 
  • Yīn yǎ shīyīn

0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến