Trang chủ » » Tai nghe có micro


  • Hình từ internet

  •  头戴式送受话器
  • 頭戴式送受話器 
  • Tóu dài shì sòng shòuhuàqì
  • Headset0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến