Trang chủ » » Ống dẫn dầu


  • Hình từ internet


  •  输油管

  • 輸油管 
  • Shūyóuguǎn
  • Oil piping

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến