Trang chủ » » Ống dẫn dầu
  • 3/19/2021 03:25:00 CH


  • Hình từ internet


  •  输油管

  • 輸油管 
  • Shūyóuguǎn
  • Oil piping

Phân loại từ

Tin tức


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến