Trang chủ » » Nhảy bungee


  • Hình từ internet

  •  高空弹跳
  • 高空彈跳 
  • Gāokōng tántiào


  • 001 - Dịch câu Việt-Trung về HĐLĐ

0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến