Trang chủ » » Mặt chịu nén


  •  受压面
  • 受壓面 
  • Shòu yā miàn
  • Surface under pressure

0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến