Trang chủ » » Điểm kiểm soát tới hạn (CCP)  • 关键控制点
  • 關鍵控制點
  • Guānjiàn kòngzhì diǎn
  • Critical control point (CCP)0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến