Trang chủ » » Điểm kiểm soát tới hạn (CCP)
  • 1/16/2021 10:02:00 CH  • 关键控制点
  • 關鍵控制點
  • Guānjiàn kòngzhì diǎn
  • Critical control point (CCP)Phân loại từ

Tin tức


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến