Trang chủ » » Vừa phải - Quá mức
  • 12/23/2020 10:47:00 SA


  •  * Vừa phải, mức độ thích hợp
  • 适度
  • 適度
  • Shìdù
  • * Quá mức, vượt quá mức độ thích hợp
  • 过度
  • 過度
  • GuòdùPhân loại từ

Tin tức


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến