Trang chủ » » Sáng sớm - Chiều muộn


  •  
  • * Sáng sớm tinh mơ
  • 清早
  • Qīngzǎo
  • * Gần tối, nhá nhem tối
  • 傍晚
  • Bàngwǎn



0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ





Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

























004-Dịch câu V-T; Trách nhiệm chung

Hỗ trợ trực tuyến