Trang chủ » » Tường chắn mái (Thưng mái)


 

  • 女儿墙
  • 女兒牆
  • Nǚ'ér qiáng
  • Parapet



0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ





Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

























004-Dịch câu V-T; Trách nhiệm chung

Hỗ trợ trực tuyến