Trang chủ » » Vui mừng/Phiền não


 

* Vui mừng. vui vẻ, hồ hởi

高兴

高興

Gāoxìng


* Phiền não, đau khổ

苦恼

苦惱

Kǔnǎo0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến