Trang chủ » » Tiến thủ/Bảo thủ * Tiến thủ

进取

進取

Jìnqǔ


* Bảo thủ

保守

Bǎoshǒu0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu V-T; Trách nhiệm chung

Hỗ trợ trực tuyến