Trang chủ » » Thép la/Thép dẹt


 

Hình từ internet

扁钢

扁鋼

Biǎn gāng


0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến