Trang chủ » » Tăng vọt/Giảm sút


 

* Tăng vọt (giá cả, tinh thần, phòn trào), đi lên, phát triển

高涨

高漲

Gāozhàng


*Giảm sút, giảm xuống

低落

Dīluò
0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến