Hình từ internet

Máy uốn tóc

* 卷发器

捲髮器

Juǎnfà qì

*卷发棒

捲髮棒

Juǎnfà bàng
0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến