Trang chủ » » Khẩu xà tâm Phật


 

Hình từ Internet

刀子嘴豆腐心

Dāozizuǐ dòufu xīn


  • 004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng


0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung













MỜI THAM GIA GROUP MỞ





Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ










Hỗ trợ trực tuyến