Trang chủ » » Nói cách khác 换句话说

換句話說

Huàn jù huàshuō

***

换个说法

換個說法

Huàngè shuōfǎ
0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu V-T; Trách nhiệm chung

Hỗ trợ trực tuyến