Trang chủ » » Đơn đề nghị thay đổi công trình (ECR)

  • 工程变更申请单(ECR)
  • 工程變更申請單(ECR)
  • Gōngchéng biàngēng shēnqǐng dān (ECR)


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu V-T; Trách nhiệm chung

Hỗ trợ trực tuyến