Trang chủ » » Mạch cacbon
  • Hình từ wikipedia

  • 碳链
  • 碳鏈
  • Tàn liàn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến