Trang chủ » » Điếc vĩnh viễn
  • 永久性聋耳
  • 永久性聾耳
  • Yǒngjiǔ xìng lóng ěr
0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến