Trang chủ » » Điếc vĩnh viễn
  • 永久性聋耳
  • 永久性聾耳
  • Yǒngjiǔ xìng lóng ěr
0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu V-T; Trách nhiệm chung

Hỗ trợ trực tuyến