Trang chủ » » Gậy gỗ/ba-toong
  • Hình từ internet

  • 1- 手杖
  • Shǒuzhàng

  • 2- 拐棍
  • Guǎigùn0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu V-T; Trách nhiệm chung

Hỗ trợ trực tuyến