Trang chủ » » Bên dưới để trống

  • 下边空白
  • 下邊空白
  • Xiàbian kòngbái


  • Thường gặp trong văn bản hành chính TQ, để tránh việc điền thêm nội dung khác vào văn bản.


0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến