Trang chủ » » Bên dưới để trống

  • 下边空白
  • 下邊空白
  • Xiàbian kòngbái


  • Thường gặp trong văn bản hành chính TQ, để tránh việc điền thêm nội dung khác vào văn bản.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu V-T; Trách nhiệm chung

Hỗ trợ trực tuyến