Trang chủ » » Thép sàn
  • 楼板钢筋
  • 樓板鋼筋
  • Lóubǎn gāngjīn


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu V-T; Trách nhiệm chung

Hỗ trợ trực tuyến