Trang chủ » » Thép đế móng
  • 基础底板钢筋
  • 基礎底板鋼筋
  • Jīchǔ dǐbǎn gāngjīn


0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến