Trang chủ » » Lợp tôn

  • 铺铁皮
  • 鋪鐵皮
  • Pù tiěpí

  • Lợp tôn mái nhà
  • 屋顶上铺铁皮
  • 屋頂上鋪鐵皮
  • Wūdǐng shàng pù tiěpí


0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến