• Hình từ internet


  • 白乳胶
  • 白乳膠
  • Bái rǔjiāo


  • 白胶浆
  • 白膠漿
  • Bái jiāo jiāng
  • White glue

0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến