Trang chủ » » Tường lửa
  •     Hình từ internet


  • 火墙
  • 火牆
  • Huǒqiáng
  • Firewall

  • Vượt tường lửa
  • 翻越火墙
  • 翻越火牆
  • Fānyuè huǒqiáng


0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến